2015 – Hong Kong – Novembre

Lok Yiu WIng Chun - Hong Kong 2015 (1)
Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (45)

Lok Yiu WIng Chun - Hong Kong 2015 (9) Lok Yiu WIng Chun - Hong Kong 2015 (8) Lok Yiu WIng Chun - Hong Kong 2015 (6)
Lok Yiu WIng Chun - Hong Kong 2015 (5) Lok Yiu WIng Chun - Hong Kong 2015 (3) Lok Yiu WIng Chun - Hong Kong 2015 (2)

Alcune foto della seconda settimana:

Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (3) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (6) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (9)
Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (5) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (13) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (43)
Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (34) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (30) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (46)
Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (2) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (25) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (1)
Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (29) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (16) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (17)
Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (10) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (44) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (8)
Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (15) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (31) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (37)
Lok Yiu WIng Chun Italia Hong Ong 2015 (3) Lok Yiu WIng Chun Italia - Hong Kong 2015 - Stefano Milani (39) Lok Yiu WIng Chun Italia Hong Ong 2015 (1)